GYDA’N GILYDD RYDYM YN CYNYDDU EIN DYLANWAD

AC EFFAITH

Ymgysylltu gyda’n haelodau, dylanwadu ar Lywodraeth a’n partneriaid gwasanaethau cyhoeddus. 

Mae Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Sir Ddinbych yn elusen dan arweiniad yr aelodau, a’n cenhadaeth yw darparu cymorth a chefnogaeth ragorol i wirfoddolwyr, mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a’r trydydd sector a bod yn llais dylanwadol yn Sir Ddinbych. Rydym ni wedi datblygu logo newydd a hunaniaeth newydd sbon yn ddiweddar, gyda’r arwyddair ‘Creu Cymunedau Cryf trwy Weithredu Gwirfoddol’. 

Fel y corff aelodaeth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol a mudiadau trydydd sector yn Sir Ddinbych, mae ymgysylltu a dylanwadu yn rhan graidd o’r hyn rydym ni’n ei wneud. Rydym ni’n derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru hefyd i ymgysylltu gyda a dylanwadu ar ein partneriaid gwasanaethau cyhoeddus ar ran y trydydd sector. 

​Gyda’n gwreiddiau’n lleol, rydym ni’n cydweithio gyda’n partneriaid yn Cefnogi Trydydd Sector Cymru i sicrhau ein bod ni’n cael effaith yn genedlaethol ar faterion o bwys strategol i’r sector, a’r materion sy’n bwysig i ni. Rydym ni hefyd yn mynychu ystod o fforymau a rhwydweithiau fel rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru i rannu gwybodaeth ac arferion gorau ar bob lefel yn y seilwaith trydydd sector. 

​Mae gennym ni lu o ffyrdd i unigolion a mudiadau cymunedol ymgysylltu gyda ni. 

​Mae hyn yn cynnwys ein sianelau cyfryngau cymdeithasol, y wefan hon, ac wrth gwrs gwirfoddolwyrsirddinbych.net – ei nod yw gwneud pobl leol yn ymwybodol o ymgyrchoedd gwirfoddoli a chyfleoedd lleol sydd ar gael iddynt i gymryd rhan a lle i’r gymuned wirfoddol fel lle i ganfod a rhannu arferion gorau yn yr ardal hon a chymryd rhan mewn ymgyrchoedd ymgysylltu gyda’r cyhoedd. Rydym ni’n cynnal digwyddiadau’n rheolaidd hefyd, ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau partneriaid ar draws y sir. 

Rhwydweithiau sector penodol

Rydyn ni'n cynnal nifer o rwydweithiau a fforymau i'n haelodau ddod ynghyd, rhannu arferion gorau, a chodi materion sy'n peri pryder iddynt.

 

Mae'r sector yn rhoi'r rhwydweithiau hyn ar gyfer y sector ond o bryd i'w gilydd rydym yn gwahodd partneriaid gwasanaeth cyhoeddus fel sy'n briodol i'r cyfarfodydd hyn yn seiliedig ar anghenion aelodau ac i gefnogi cyd-sectorau.

​​

Gallwch ddarganfod mwy am y rhwydweithiau a'r Fforymau y byddwn yn eu hwyluso trwy glicio ar y dolenni isod. 

Rhwydwaith Gwirfoddoli'r Trydydd Sector #GwirfoddolwyrSirDdinbych

Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Fforwm Anableddau Dysgu Sir Ddinbych

 

Fforwm Aelodau

 

Grŵp Partneriaeth y Trydydd Sector

Neu e-bostio  sectorsupport@dvsc.co.uk neu alw aelod o'r tîm

Ymglymiad â fforymau a rhwydweithiau'r sector cyhoeddus

 

Mae'r prif grwpiau yr ydym yn eistedd arnynt yn cynnwys:

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

BIPBC Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (GCRh)

Bwrdd Gwasanaethau Integredig Ardal Ganolog

 

Rydym hefyd yn mynychu ystod o rwydweithiau a fforymau fel rhan o Gymorth Trydydd Sector Cymru i gyfnewid gwybodaeth ac arfer gorau ar bob lefel o isadeiledd y trydydd sector.

 

Fel tîm bach, rhaid inni flaenoriaethu adnoddau i'n meysydd gwasanaeth ac ni allwn ymateb i bob cais. Nid yw bob amser yn briodol i CGGSDd fod yn gynrychiolydd y trydydd sector mewn meysydd arbenigol; yn yr achosion hyn, ein nod yw hwyluso cyfranogiad eraill.

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF