YMUNWCH A CGGSDd 

A GWNEWCH WAHANIAETH

YN SIR DDINBYCH

Mae cynnig aelodaeth newydd CGGSDd yn ceisio cynnwys gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol a sefydliadau'r trydydd sector wrth lunio'n gwaith yn weithredol fel sefydliad aelodaeth sirol y trydydd sector yn Sir Ddinbych

Diffinnir aelodau fel yr holl wirfoddolwyr sy’n byw neu’n gweithio yn Sir Ddinbych, grwpiau gwirfoddol a chymunedol a’r holl fudiadau trydydd sector – elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol – sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych, neu fudiadau trydydd sector rhanbarthol neu
genedlaethol â diddordeb mewn gwneud cysylltiadau â thrydydd sector Sir Ddinbych a’n partneriaid.

Mae Partneriaid yn sefydliadau sector cyhoeddus a statudol a busnesau bach a mawr sy’n cefnogi gweledigaeth ac amcanion Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.
Mae Partneriaid yn gymwys i gael llawer o’r un buddion ac adnoddau ag aelodau Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, a rhai buddion penodol o ddiddordeb iddynt, ond nid ydynt yn cael eu cyfri yn aelodau Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych gan nad ydynt yn rhan o’r trydydd sector. Mae’r ffi i bartneriaid Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn amrywio, ac wedi’i lunio i fod yn deg a chyfrannol.

Yn olaf, rydym ni’n gwahodd unigolion sy’n byw ac yn gweithio yn Sir Ddinbych i fod yn Gefnogwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych os ydych chi’n rhannu ein gweledigaeth a’n gwerthoedd ac eisiau bod yn rhan o fudiad er newid yn Sir Ddinbych.

 
CYMRYD RHAN

Os ydych chi’n aelod o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych cewch ddod i’n cyfarfod chwarterol a gynhelir yn swyddfeydd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a chwrdd ag aelodau eraill. 

Os ydych chi’n aelod o Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych cewch fod yn rhan o’n cymuned a rhannu gwybodaeth ac ymgysylltu gyda gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol a mudiadau trydydd sector yn Sir Ddinbych. 

STRAEON AELODAU

A oes gennych chi stori am wirfoddoli neu Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych? Gadewch i ni wybod ar y fforymau ar-lein, straeon aelodau: 

August 28, 2019

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn recriwtio i swydd newydd ar hyn o bryd. Mae’n adeg cyffrous i ymuno â’r sefydliad a chyfrannu at ddatblygu ei fentrau. Mae pob swydd yn swydd amser llawn. 

Arweinydd Llesiant – Llawn amser

Mae’r disgrifiadau swydd gyda manyleb yr unigolyn a’r ffurflenni cais ynghlwm ac ar gael ar ein gwefan, y dudalen Gweithio gyda ni.

Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n...

August 21, 2019

I nodi ddechrau Wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, dathliad blynyddol diwylliant ac iaith Cymru, mae CGGSDd yn rhoi rhagolwg craff i chi o'r cynnydd a wnaed yn eu Datganiad a Chynllun Weithredu’r Iaith Gymraeg.

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi derbyn arweiniad gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg am dair blynedd i wella cynnig dwyieithog y sefydliad.

Eglura Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd: “Bob blwyddyn...

August 21, 2019


 

Fel rhan o ymgysylltu gyda’n haelodau rydym yn cynyrchu bwletin rheolaidd #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn cwmpasu pynciau fel: newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau lleol; gwybodaeth am wirfoddoli; storiâu gwirfoddolwyr a’r ffyrdd y medrwch chi ymgysylltu gyda ni er mwyn i’ch llais gael ei glywed.


Gweler isod bip o'r hyn sydd wedi'i gynnwys.

Os hoffech ddarllen y bwletin yn llawn cliciwch yma

#ElusenFach #EffaithMawr

Yn ystod W...

Please reload

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF

Elusen Gofrestredig 1054322                       Cwmni  cyfyngedig drwy warrant 3132487