GWIRFODDOLWYR
 • 4.1 Meddwl am wirfoddoli

 • 4.2 Datblygu strategaeth gwirfoddolwyr

 • 4.3 Creu polisi gwirfoddoli

 • 4.4 Recriwtio, dethol a sefydlu gwirfoddolwyr

 • 4.5 Denu gwirfoddolwyr sy'n siarad Cymraeg

 • 4.6 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn gwirfoddoli

 • 4.6.1 Monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth i wirfoddolwyr

 • 4.7 Sut i sicrhau bodlonrwydd gwirfoddolwyr

 • 4.8 Cadw gwirfoddolwyr yn ddiogel

 • 4.8.1 Asesiadau risg - gwirfoddolwyr sy'n gwiethio o'u cartrefi

 • 4.9 Arferion Diogelu a Rheoli Da

 • 4.10 Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

 • 4.11 Gwirfoddolwyr a'r gyfraith

 • 4.12 Gwirfoddolwyr a budd-daliadau lles

 • 4.13 Treuliau gwirfoddolwyr

 • 4.14 Buddsoddi mewn gwirfoddolwyr

 • 4.15 Cefnogi gwirfoddolwyr anodd eu lleoli

 • 4.16 Cynnwys pobl ifanc fel gwirfoddolwyr

 • 4.17 Deall iechyd meddwl a gwirfoddoli

 • 4.18 Gyrwyr Gwirfoddol

 • 4.19 Gwerth economaidd cyfraniad gwirfoddolwyr

 • 4.20 Gwirfoddoli a chymorth cyflogwr

 • 4.21 Beth mae Canolfannau Gwirfoddoli yn ei wneud yng Nghymru

 • 4.22 Rheoli ymadawiadau gwirfoddolwyr

 • 4.23 Gwirfoddolwyr ac yswiriant

 • 4.24 Cynnwys gwirfoddolwyr o dramor 

 • 4.25 Iaith gwirfoddoli - termau cyffredin

 • 4.26 Rheoli pryderon yn ymwneud â gwirfoddolwyr

 • 4.27 Hyrwyddo'r Gymraeg drwy Wirfoddoli

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF