Cyllid Cynaliadwy

Mae dod o hyd i gyllid ar gyfer mudiad gwirfoddol yn her gyson, ond gallwn ni helpu.

 

  • Edrychwch ar ein gwybodaeth ariannu a'n taflenni cyngor

  • Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth a chyngor am grantiau, a ffynonellau cyllid eraill

  • Gallwn baratoi adroddiad ariannu i chi ar eich cais

  • Rydym yn rhedeg cymorthfeydd cyngor ariannu, yn hwyluso cefnogaeth gan gymheiriaid ac yn gallu darparu hyfforddiant ar alw

  • Gallwn hefyd eich cyfeirio at sefydliadau trydydd sector cenedlaethol eraill sy'n gallu darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol am ddod yn fwy cymdeithasol entrepreneuraidd i wella cynaliadwyedd a gwydnwch

  • Gallwn gynnig cyngor a chefnogaeth 3 diwrnod mynediad i hyd at 4 sefydliad yn Sir Ddinbych fel rhan o raglen Cymunedau Mentrau Cymdeithas yr Ymddiriedolaeth Datblygu.

  • Os hoffech wybod mwy cysylltwch â'n Prif Weithredwr, Helen Wilkinson, helenw@dvsc.co.uk neu ffoniwch hi ar 07713 997 075

  • Rydym yn rheoli dosbarthiad grantiau ar gyfer Deddf yr Eglwys Gymreig ac ar gyfer Grantiau Ieuenctid i grwpiau gwirfoddol a chymunedol a'r trydydd sector yn Sir Ddinbych - ewch i www.denbighshirevolunteers.net am fwy o wybodaeth

  • E-bostiwch ni ar sectorsupport@dvsc.co.uk neu ffoniwch ni 01824 702 441 os oes gennych gyngor penodol a byddwn yn gwneud ein gorau i gynorthwyo neu eich cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill.

 

Dosbarthiad a rheolaeth cronfa grantiau Un ffordd rydym ni'n gwella ein cynaliadwyedd ein hunain a gall wella ein cynnig cymorth sector trwy sicrhau a chyflwyno cytundebau lefel gwasanaeth i reoli dosbarthiad cronfa. Mae gennym hanes o weithio gyda phartneriaid gwasanaeth cyhoeddus ar draws Gogledd Cymru a Sir Ddinbych, i reoli rhaglenni dosbarthu grantiau hynod effeithiol sy'n gysylltiedig ag ymgyrchoedd ymgysylltu â'r cyhoedd. Edrychwch ar rai o'n hymgyrchoedd ymgysylltu â'r cyhoedd am gyfleoedd ariannu grantiau

Dilynwch ni ar Twitter, fel ni ar Facebook, ac yn tanysgrifio i'n diweddariadau newyddion os ydych am gael eich hysbysu.

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF