Datganiad i’r Wasg (20) - CGGSDd Ddatganiad a Chynllun Gweithredu Iaith Gymraeg


I nodi ddechrau Wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, dathliad blynyddol diwylliant ac iaith Cymru, mae CGGSDd yn rhoi rhagolwg craff i chi o'r cynnydd a wnaed yn eu Datganiad a Chynllun Weithredu’r Iaith Gymraeg.

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi derbyn arweiniad gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg am dair blynedd i wella cynnig dwyieithog y sefydliad.

Eglura Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd: “Bob blwyddyn rydym yn adolygu ac yn adnewyddu ein hymrwymiad ac yn ceisio gwelliannau i’n darpariaeth ddwyieithog, yn seiliedig ar yr adnoddau sydd gennym. Mae'r cyngor a'r gefnogaeth a gawsom gan swyddfa'r Comisiynydd wedi bod yn amhrisiadwy iawn ac rydym yn annog eraill i ofyn am eu cyngor."

Mae'r broses wedi cynnwys cwblhau hunanasesiad Cymraeg y Comisiwn i lywio

Cynllun Gweithredu ac yna adolygu Cynllun Gweithredu'r sefydliad yn flynyddol a pharhau i ymdrechu i wella.

Fel partner yng Nghefnogi Trydydd Sector Cymru, rydym yn awyddus i fod yn hyrwyddo’r Iaith Gymraeg fel rhan o’n hymrwymiad i Gymru ddwyieithog ac i greu gwasanaeth mwy cynhwysol i’n haelodau a’r cyhoedd gan ein bod yn credu bod hwn yn well busnes ac yn ein galluogi i gyrraedd mwy o bobl.

Mae Helen Wilkinson yn parhau: “Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i gefnogi diwylliant Cymru, gwneud cynnydd tuag at Gymru ddwyieithog a hyrwyddo arfer da i’n haelodau. Rydyn ni'n wirioneddol falch o'r camau pwysig rydyn ni wedi'u cymryd, ac rydyn ni am rannu ein dysgu sefydliadol i helpu eraill."

Arfer da

Mae penodiadau diweddar yn golygu bod CGGSDd bellach yn gallu cynnig gwasanaeth cymorth ffôn dwyieithog ac mae aelod o staff wedi'i benodi'n Hyrwyddwr Cymraeg i godi ymwybyddiaeth ymhlith aelodau'r tîm a'r cyhoedd yn fwy cyffredinol o fanteision darparu gwasanaethau dwyieithog.

Dywed Nia Baker, Swyddog Datblygu Sector a siaradwr brodorol o Gymru: “Ers dechrau gyda CGGSDd ym mis Mehefin, rwyf wir wedi sylwi ar werth darparu gwasanaeth Cymraeg i’n haelodau. Mae natur fy ngwaith yn golygu dwi’n cyfarfod lot o bobl a dwi’n tybio bod tua hanner y sgyrsiau dwi’n cael gyda’n haelodau a'r cyhoedd wedi bod trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n glir pa mor bwysig yw hi i ddarparu'r gwasanaeth hwn. Rwy’n falch iawn o fod yn gweithio gyda sefydliad sy’n ymdrechu am wasanaeth cwbl ddwyieithog.”

Os ydych chi am ymweld â’r Eisteddfod eleni, gwnewch yn siŵr eich bod yn bigied heibio stondin CGGSDd ar y Maes (C10-11), a rhoi wyneb i Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg, Nia Baker. Bydd hi yno dydd Sadwrn y 3ydd a'r dydd Iau'r 8fed o Awst. Bydd Vanessa Van Lierde, Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu CGGSDd, ieithydd talentog a dysgwr Cymraeg, yn ymarfer ei Chymraeg yn yr Eisteddfod ddydd Mawrth 6 Awst a dydd Sadwrn 10fed.

Gwelliannau

Ers i Cynllun Gweithredu’r Iaith Cymraeg gwreiddiol gael ei greu yn 2017 mae CGGSDd wedi cymryd camau breision yn y datblygiad o’r Cynllun Gweithredu:

  • Cynyddu ei fuddsoddiad mewn adnoddau dwyieithog 43% yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

  • Mae traean o’r staff bellach yn siarad Cymraeg (gyda chynnydd o 0% yn 2018 i 33% yn 2019, o rain mae un wedi cymryd y rhan o Hyrwyddwr y Gymraeg o fewn y sefydliad tra bod un arall wedi gorffen y flwyddyn gyntaf o ddysgu Cymraeg).

  • Mae traean o Ymddiriedolwyr CGGSDd yn siarad Cymraeg (cynnydd o 0% ym mis Mawrth 2019 i 33% ym mis Gorffennaf 2019) a bydd y Bwrdd yn penodi Llysgennad Iaith Cymru yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd ym mis Medi 2019.

  • Mae cyfathrebu corfforaethol yn ddwyieithog

  • Mae hunaniaeth brand a logos corfforaethol yn gwbl ddwyieithog

  • Mwy o negeseuon cyfryngau cymdeithasol dwyieithog

  • Bydd y wefan gorfforaethol newydd sy’n lansio ym mis Medi yn gwneud cyhoeddi yn dwyieithog yn haws.

I gael mwy o wybodaeth am gynllun CGGSDd, gallwch darllen Datganiad a Chynllun Gweithredu’r Iaith Gymraeg ar y wefan. Cyhoeddir y fersiwn diweddaraf a'r cynllun i’r dyfodol ym mis Medi a bydd yn cyd-fynd â lansiad y wefan newydd.

Os yw'ch sefydliad, busnes neu grŵp cymunedol am greu eu Cynllun Gweithredu Cymraeg eu hunain, ond nad ydych chi'n siŵr ble i ddechrau, dewch i'r hyfforddiant “Dwyieithrwydd yn y gweithle” a gynhelir gan CGGSDd mewn partneriaeth â Swyddfa Chomisiynydd y Gymraeg. Cynhelir yr hyfforddiant yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd yFfynnon, Rhuthun, LL15 1AF ddydd Mawrth 26 Tachwedd rhwng 9:30yb a 12: 30yp. I archebu'ch lle, dilynwch y ddolen hon: bit.ly/BiligualismatWork neu ffoniwch Maisie, ein Cynorthwyydd Marchnata ac Effaith ar 01824 702 441 i archebu'ch lle.

I gael mwy o wybodaeth am wasanaeth CGGSDd, cysylltwch â sectorsupport@dvsc.co.uk, neu ffoniwch 01824 702441.

Nodiadau i Olygyddion

Ynglŷn â CGGSDd

CGGSDDd yw'r corff aelodaeth ar gyfer gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, sefydliadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol.

Cenhadaeth Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yw adeiladu cymunedau cydnerth trwy weithrediad gwirfoddol, a menter gymdeithasol, darparu cefnogaeth ragorol i randdeiliaid, a bod yn llais dylanwadol yn Sir Ddinbych a Gogledd Cymru.

Mae CGGSDd yn gweithio'n agos gyda CGS Gogledd Cymru, ac mae'n aelod o'r rhwydwaith o’r CGS ledled Cymru sydd, mewn partneriaeth â Chyngor Cymdeithasau Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn ffurfio'r bartneriaeth sy'n rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Yn ogystal â chysylltu gwirfoddolwyr a sefydliadau gwirfoddoli â'i gilydd, mae CGGSDd yn cynnig cefnogaeth a chyfleoedd rhwydweithio gwerthfawr. Mae gwasanaethau cymorth sector CGGSDd yn darparu gwybodaeth a chyngor ar gyfleoedd cyllido perthnasol, cynigion hyfforddi ac arfer gorau llywodraethu.

Am y Gymraeg

Mae canlyniadau Cyfrifiad 2011 yn dangos bod 22,236 o bobl yn Sir Ddinbych yn siarad Cymraeg, dyna 24.6% o’r boblogaeth. Roedd Ruthin ei hun, cartref CGGSDd, yn un o'r uchaf yn yr arolwg gyda 41.7% yn siarad Cymraeg (data o Broffil Cymunedol Cymraeg, Cyngor Sir Dinbych). Dyma pam mae CGGSDd yn credu bod cael Cynllun Gweithredu clir i ddod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog yn hanfodol.

Mae nifer cynyddol o fusnesau a sefydliadau trydydd sector yn gweld y fantais fasnachol o ddefnyddio'r Gymraeg.

Dangosodd ymchwil a gynhaliwyd gan WLCO, ‘Buddion Marchnata Dwyieithog gan Elusennau yng Nghymru’, manteision amlwg marchnata dwyieithog, gyda 70% o bobl yn cytuno y dylai Elusennau yng Nghymru fod yn marchnata’n ddwyieithog (data gan y WLCO).

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf pan fydd cyfleoedd cyllido ar gael, gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio i'n rhestr bostio trwy ddilyn y ddolen - Tanysgrifiwch am Ddiweddariadau Newyddion a Bwletinau.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Helen Wilkinson, Prif Weithredwr DVSC, helenw@dvsc.co.uk, 01824 702 441 neu 07713 997 075 Neu Vanessa Van Lierde, Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu vanessa@dvsc.co.uk, 01824 709 321.

Dilynwch ni ar Twitter (@DVSC_Wales), Instagram (@dvsc_denbighshire) a hoffwch ein tudalen Facebook CGGSDd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar You Tube & LinkedIn.


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us