Datganiad i'r Wasg - Dathlu Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

April 8, 2019

 

Daeth cynulleidfa dda i’r digwyddiad a gynhaliwyd yng Nghanolfan Naylor Leyland yn Rhuthun ddydd Mercher, 3 Ebrill, i ddathlu diwedd Prosiect Ymgysylltu gyda’r Gymuned ynghylch Ymwybyddiaeth Awtistiaeth Sir Ddinbych ar y cyd ag #WythnosYmwybyddiaethAwtistiaeth, 1 – 7 Ebrill. Roedd gwaith a wnaed gan y rhai a dderbyniodd grantiau yn cynrychioli gwahanol fudiadau ledled Sir Ddinbych i’w weld, a gwnaeth y cyhoedd fwynhau galw heibio trwy gydol y bore.

 

Roedd y grwpiau wnaeth gymryd rhan yn y digwyddiad yn cynnwys - Stand North Wales, Karma Wellbeing, Pwyllgor Neuadd Bentref Llanbedr, Cwmni Cymuned Stryd Bedfrod, Cymdeithas Cymuned Pentredwr a Sied Dynion Dinbych. Roedd ganddynt lu o ddeunyddiau gwybodaeth ac roedd rhai’n arddangos esiamplau o’r gwaith gwych a grewyd a’u cyflawniadau, a alluogwyd trwy ein Rhaglen Grantiau dan arweiniad y Gymuned, yn cynnwys: -

 

 • Gwaith coed

   

 • Dylunio dodrefn

   

 • Paentio ar wydr a cherameg

   

 • Celf digidol

   

 • Gwneud modelau

   

Roedd Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn dangos yr adnoddau digidol ar gael ar ei wefan gan Wasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru. Cafwyd cyflwyniad gan gwmni Kier Constructions hefyd, sydd wedi rheoli lleoliadau profiad gwaith i oedolion ifanc ag awtistiaeth.

 

Dywedodd Prif Weithredwr CGGSDd, Helen Wilkinson:

“Roedd y digwyddiad yn ddathliad rhagorol ac yn tynnu sylw at y gwaith caled a wnaeth pawb a dderbyniodd grantiau ar gyfer y prosiect. Gwnaeth yr holl weithdai roi ymdeimlad o falchder a chyflawni i’r oedolion ag awtistiaeth, mewn amgylchedd cyfeillgar a chynnes, ac roedd ein digwyddiad yn gyfle i ddod ynghyd i ddathlu’r gwaith rhagorol a gyflawnwyd"

 

"Roedd cael yr holl wybodaeth ar gael wrth law i’w cyhoedd wnaeth alw heibio yn cynorthwyo i gynyddu ymwybyddiaeth ledled Sir Ddinbych. Roedd yn rhagorol gweithio gyda Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru ac rydym ni’n awyddus i annog ein holl bartneriaid gwasanaethau cyhoeddus i fuddsoddi mewn gweithgareddau wedi’u harwain gan gyfathrebu i ganiatáu i waddol y gwaith barhau. Yn dilyn y digwyddiad, mae adnoddau Awtistiaeth amrywiol ar gael ar wefan CGGSDd wedi’u targedu at unigolion, gofalwyr a mudiadau ac maen nhw ar gael i’r cyhoedd a byddant yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.”

 

Mae digon o amser i chi barhau i gefnogi, hyrwyddo a chynyddu ymwybyddiaeth am ein hymgyrch #YmwybyddiaethAwtistiaeth, ac i roi cyhoeddusrwydd i gyflawniadau a mentrau lleol rydych chi’n gwybod amdanyn nhw, neu os ydych chi neu eich sefydliad bellach yn Deall Demensia, rhannwch hynny gyda ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol, Gweplyfr, Instagram a Trydar @DVSC_Wales a gadael i ni wybod yr hyn rydych chi wedi bod yn ei wneud.

 

 

 

 

 

 

Nodiadau i Olygyddion

 

Manylion am Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd)

CGGSDd yw’r corff aelodaeth i unigolion, gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol sydd am greu newid.

 

CGGSDd yw’r Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Sirol sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych. Ein cenhadaeth yw creu cymunedau cydnerth trwy weithredu gwirfoddol a mentrau cymdeithasol, darparu cymorth rhagorol i’n haelodau a bod yn llai dylanwadau yn Sir Ddinbych a gogledd Cymru.

 

Mae CGGSDd yn gweithio’n agos gyda Chynghorau Gweithredu Gwirfoddol Sirol eraill gogledd Cymru, ac mae’n aelod o rwydwaith Cymru gyfan sydd, mewn partneriaeth gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, yn ffurfio’r bartneriaeth sy’n llunio Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

 

Er mwyn gwneud yn siwr eich bod chi’n cael y manylion diweddaraf pan fo cyfleoedd cyllid ar gael, gwnewch yn siwr eich bod yn tanysgrifio i’n rhestr bostio trwy ddilyn y ddolen – Tanysgrifio ar gyfer Diweddariadau Newyddion a Bwletinau.

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch gyda Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd, helenw@dvsc.co.uk 01824 702 441 neu 07713 997 075 neu Don Jackson-Wyatt, Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu, don@dvsc.co.uk 01824 709 334

 

Dilynwch ni ar Trydar @DVSC_Wales, Instagram a hoffwch ein tudalennau Gweplyfr #GwirfoddolwyrSirDdinbych a DVSC.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
Please reload

Recent Posts
Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive

Elusen Gofrestredig 1054322                       Cwmni  cyfyngedig drwy warrant 3132487