Datganiad i’r wasg ar Gŵyl Ddysgu Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych


Gŵyl Ddysgu Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn dechrau yn ystod Wythnos Addysg Oedolion, 18-24 Mehefin,

ac yn parhau tan 20 Gorffennaf

Fel y corff aelodaeth ar gyfer gwirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, mudiadau trydydd sector a mentrau cymdeithasol yn Sir Ddinbych, mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Didnbych yn cymryd rhan yn Wythnos Addysg Oedolion a gynhelir trwy’r Deyrnas Unedig yn ystod 18 – 24 Mehefin 2018 gyda Gwyl Dysgu CGGSDd yn parhau tan 20 Gorffennaf.

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn datblygu i fod yn ganolbwynt cymunedol ar gyfer gweithgareddau dysgu a datblygu. Y llynedd darparodd CGGSDd ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant, gan gynnal 34 o gyrsiau gyda 343 o gyfranogwyr.

Dywedodd Helen Wilkinson, Prif Weitrhedwr CGGSDd: “Mae cyfleoedd dysgu a datblygu yn y gymuned yn cynyddu sgiliau gwirfoddolwyr a chyflogeion yn y trydydd sector ac yn estyn allan i aelodau’r cyhoedd, diolch i gyllid a chefnogaeth gan bartneriaeth fel y Sefydliad Dysgu a Gwaith.

Fel rhan o weithgareddau eleni ar gyfer oedolion, mae CGGSDd yn cynnal cyfres o Sesiynau Blasu sy'n rhedeg am 6 wythnos, yn cynnwys gweithgareddu sy’n cefnogi iechyd a lles, ynghyd â sesiwn arbennig, y mae croeso i’r cyhoedd gymryd rhan ynddi, ynghylch Sicrhau bod eich llais yn cael ei Glywed (cewch ragor o fanylion am yr ystod lawn o sesiynau blasu isod)

Dywedodd Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd: “Dyma’r ail flwyddyn i ni weithio gyda’r Sefydliad Dysgu a Gwaith, a diolch i’w cronfa arloesi, rydym ni mewn sefyllfa ardderchog i fedru cynnig hyfforddiant AM DDIM i’n cefnogwyr, ein haelodau a’r cyhoedd ynghylch sut i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed ar faterion sy’n bwysig iddynt. Bydd y sesiwn yn un ymarferol, hwyliog, llawn gwybodaeth a’r gobaith yw y bydd yn ysbrydoli pobl i weithredu’n wirfoddol ac ymuno gyda ni i greu newid yn Sir Ddinbych.”

Bydd cyllid y Sefydliad a Gwaith hefyd yn galluogi CGGSDd i gynnal rhai cyrsiau AM DDIM a fydd yn cefnogi pobl leol gyda’u hiechyd a’u lles, gan ychwanegu at y gwasanaethau lles mae tîm CGGSDd yn eu darparu o Ganolfan Naylor Leyland, Rhuthun.

Meddai Emma Gray, Swyddog Datblygu Llesiant (Arweinydd Cynhwysiant Gweithredol) CGGSDd: “Mae Drysau Agored yn cynnig lle cynhwysol i bobl dod i wneud ffrindiau newydd a dysgu gyda’i gilydd. Mae ein gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi i helpu aelodau i wella eu sgiliau digidol mewn amgylchedd hamddenol. Rydym ni’n cynnal dydd Gwener crefft ar brynhawn Gwener cyntaf bob mis hefyd. Rydym ni’n falch o fedru defnyddio’r cyllid hwn i ymestyn ystod y gweithgareddau a gynigir gan y grŵp i helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl a theimlo rheolaeth dros eu bywyd. Rydym ni’n falch o fod yn gweithio gyda Phartneriaeth Addysg Sir Ddinbych unwaith eto i sicrhau amrediad llawn o sesiynau blasu hwyliog. Byddwn yn cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn dathlu dysgu ac yn hysbysebu’r sesiynau a sut i gymryd rhan ar #GwirfoddolwyrSirDdinbych.net.

Bydd y gweithgareddau’n cael eu cynnal fel rhan o’r clwb Drysau Agored, a arweinir gan wirfoddolwyr ac sy’n cyfarfod yn wythnosol gan gynnig lle cyfeillgar lle gall pobl ddod draw i gael paned ac elwa o gyngor a chymorth. Wnaeth Drysau Agored cynnal y sesiwn flasu gyntaf ar ddydd Gwener, 15 Mehefin, - yn canolbwyntio ar Ymdrin â Sefyllfaoedd Anodd - ac yn dilyn hynny bydd sesiynau ar fwyta’n iach, cyllidebu, gweithdy drymio, Tai Chi a sesiwn gelf a chrefft. Cynhelir yr holl sesiynau blasu yng Nghanolfan Naylor Leyland, Stryd y Ffynnon, Rhuthun, 1pm – 3pm.

Mae Drysau Agored yn glwb dan arweiniad gwirfoddolwyr, Wayne a Lavinia, y ddau ohonynt wedi derbyn cyngor a chymorth gan Brosiect Cynhwysiant Gweithredol llwyddiannus iawn CGGSDd. Mae’n cynnig cymorth wrth lunio CV a chwilio am swydd, cyngor a chymorth i ddod o hyd i leoliadau gwirfoddoli, gwybodaeth am gyfleoedd dysgu pellach a hyfforddiant TG fel rhan o ymrwymiad CGGSDd i’r Siarter Cynhwysiant Digidol. Cefnogir y clwb gan MIND Dyffryn Clwyd hefyd, gyda gweithiwr cymorth yn bresennol bob wythnos i gynorthwyo gyda’r gweithgareddau a chefnogi anghenion iechyd meddwl. Hefyd cefnogir y clwb gan bresenoldeb rheolaidd Llywiwr Cymunedol Sir Ddinbych a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n medru cynnig cyngor ac arweiniad.


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us