Datganiad i'r wasg ar gyfer llwyfan gwirfoddoli digidol newydd


134 #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn camu ymlaen i wirfoddoli yn y flwyddyn

diwethaf

Mae CGGSDd wedi gweld 134 o wirfoddolwyr wedi'u lleoli yn Sir Ddinbych yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae ffigurau diweddaraf Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi dangos.

Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn cymunedau Cymru ac ni fyddai gan lawer o’r cymunedau hynny fynediad at wasanaethau hanfodol heb gefnogaeth gwirfoddolwyr.

Yng Nghymru dywed 28% o bobl eu bod wrthi’n gwirfoddoli ar hyn o bryd, gan roi 61 miliwn awr y flwyddyn i helpu i wella cymdeithas Cymru ac ateb anghenion a dyheadau pobl.

Mae pobl yn gwirfoddoli eu hamser ar draws ystod eang o weithgareddau o lyfrgellwyr, gyrwyr, dehonglwyr a gwarchodwyr anifeiliaid gwirfoddol, i godwyr arian, gweithwyr cefnogi iechyd meddwl a chorfforol, a’r rheini sy’n darparu gwasanaethau brys hanfodol.

Sylvia (2il chwith) gyda staff a gwirfoddolwyr yn CGGSDd a gefnogodd hi.

[endif]-- Symudaodd Sylvia i Ffoadur Cymorth i Fenywod ym mis Ebrill 2016 wedi priodi am oddeutu 41 mlynedd. Nid oedd ganddo unrhyw gymwysterau ffurfiol a dim profiad gwaith. Trwy CGGSDd, canfu Sylvia gyfle gwirfoddoli yn siop hosbis St Kentigern yn Rhuthun a roddodd hi hyder, sgiliau / profiad ac yn bwysicaf oll. Ers hynny mae hi wedi ennill gwaith gan ddefnyddio ei sgiliau a hyder newydd a ddarganfyddir, ond mae'n dal i fod yn barod i wirfoddoli yn y siop; gan helpu elusen leol a'r gymuned leol. Sylvia meddai "Rwy'n teimlo'n wych, fel rhywun yn teimlo fy mod yn werth rhywbeth. Ni alla i fod wedi gwneud hyn heb gefnogaeth CGGSDd a'u gwirfoddolwyr "

Wythnos yma mae pobl ledled Prydain yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr. Cynhelir y dathliad blynyddol 1-7 Mehefin a’i nod yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr.

I nodi'r achlysur, mae CGGSDd ynghyd â phartneriaid Cefnogi Trydydd Sector eraill heddiw wedi cyhoeddi dyddiad 'mynd yn fyw' ar gyfer gwelliant cyffrous i'n llwyfan digidol #GwirfoddowlyrSirDdinbych mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru gyda llwyfan gwirfoddoli digidol newydd i gymryd lle'r y system gyfredol ar wirfoddoli-cymru.net o 8 Mehefin 2018.

Mae'r llwyfan newydd yn gwella'r cynnig gwasanaeth #GwyrfoddolowyrSirDdinbych.net, a gellir ei ganfod yn uniongyrchol o'r safle gyda chliciwch o'r botwm Cymryd Rhan. Mae'n rhad ac am ddim i wirfoddolwyr ac i fudiadau sy'n dymuno recriwtio.

Fel o’r blaen, gallwch ddod o hyd i gyfleoedd drwy chwilio am allweddeiriau neu yn ôl pellter o’ch lleoliad. Erbyn hyn, fodd bynnag, gall gwirfoddolwyr hefyd gofnodi’r oriau a’r sgiliau maent yn eu hennill wrth wirfoddoli a byddant yn derbyn bathodynnau digidol am wirfoddoli 50, 100, 200 awr neu fwy.

Mae’r broses gofrestru’n syml, a bydd y llwyfan yn eich atgoffa o’ch ymrwymiadau sydd ar y gweill yn ogystal â darparu cofnod o’r hyn rydych wedi’i gyflawni, rhywbeth defnyddiol iawn wrth ddiweddaru’ch CV.

Meddai Helen Wilkinson, Prif Swyddog Gweithredol CGGSDd:

"Fe wnaethom ddatblygu gwefan #GwirfoddolwyrSirDdinbych y llynedd fel llwyfan i ysbrydoli dinasyddion a phobl sy'n gweithio yn Sir Ddinbych i gymryd rhan mewn gwirfoddoli trwy ymgyrchoedd ymgysylltu â'r cyhoedd. Cydnabuwyd ein hymagwedd arloesol ac mae'n wych nawr allu gwella ein cynnig digidol i'r cyhoedd a'n haelodau a'n partneriaid â'r system gyfeillgar newydd hon ar gyfer cofrestru diddordeb fel gwirfoddolwr neu gofrestru'r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael mewn sefydliadau ledled Sir Ddinbych. Rydyn ni'n gobeithio bod ein haelodau'n ei chael yn ddefnyddiol ac y bydd ein partneriaid yn ei hyrwyddo er mwyn inni gymryd cymaint o bobl â phosib mewn gweithredu gwirfoddol."

I nodi'r achlysur, mae CGGSDd ynghyd â phartneriaid Cefnogi Trydydd Sector eraill heddiw wedi cyhoeddi dyddiad 'mynd yn fyw' ar gyfer gwelliant cyffrous i'n llwyfan digidol #GwirfoddolwyrSirDdinbych mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru gyda llwyfan gwirfoddoli digidol newydd i gymryd lle'r y system gyfredol ar wirfoddoli-cymru.net o 8 Mehefin 2018.

Mae CGGSDd yn annog sefydliadau i gofrestru ar gyfer y platfform newydd yn awr trwy ymweld www.denbighshirevolunteers.net/get-involved/.

Bydd cyfleoedd mudiadau sy’n cofrestru yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr yn mynd yn fyw ar y wefan o 8 Mehefin 2018 ymlaen.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Helen Wilkinson, Chief Executive ar: 07713 997075

Nodiadau i olygyddion

  • Lleolwyd 134 o wirfoddolwyr yn Sir Ddinbych mewn cyfleoedd yng Nghymru drwy gwirfoddolicymru.net Ebrill 2017 - Mawrth 2018

  • 28% o bobl yn gwirfoddoli ar hyn o bryd, naill ai’n ffurfiol neu’n anffurfiol, yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2016-17

  • 61 miliwn awr y flwyddyn wedi’u rhoi i wirfoddoli yn ôl y ffigyrau diweddaraf https://www.wcva.org.uk/what-we-do/the-third-sector-data-hub?seq.lang=cy-GB

  • Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.

  • Mae CGGSDd yn elusen dan arweiniad aelodaeth. Ein cenhadaeth yw darparu cefnogaeth ardderchog i wirfoddolwyr, sefydliadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr a'r trydydd sector a bod yn lais dylanwadol yn Sir Ddinbych

  • CGGSDd yw'r corff arweinyddiaeth yn Sir Ddinbych i ddathlu, hyrwyddo a chefnogi #GwirfoddolwyrSirDdinbych ac rydym yn ymuno â'n partneriaid yng Nghymorth Trydydd Sector Cymru i ysbrydoli gweithredu gwirfoddol ledled Cymru.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Canolfan Naylor Leyland

Stryd Y Ffynnon

volunteer@dvsc.co.uk / 01824 702441

Elusen Gofrestredig 1054322 Cwmni cyfyngedig trwy warant 3132487

Hysbysiad Preifatrwydd WCVA

![endif]--


  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us