EIN SWYDDI GWAG

SWYDDI GWAG CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH

 

Amser cyffrous yng Nghyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych – rydym ni’n chwilio am Brif Swyddog newydd i’n harwain yn 2021 a thu hwnt!

Y rhinweddau mae staff ac ymddiriedolwyr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn chwilio amdanyn nhw yn eu harweinydd newydd:

 

 

Os oes gennych chi ddiddordeb, ystyriwch y pedwar cwestiwn isod:  

  1. A ydych chi’n weithiwr proffesiynol llwyddiannus sy’n medru darparu profiad gweithredol cadarn yn y Trydydd Sector ac arwain a datblygu tîm gwych? 

  2. A oes gennych chi gysylltiadau da yn y Trydydd Sector yng Nghymru ac a fedrwch chi ddangos sut rydych chi wedi bod yn llwyddiannus yn cyflawni ar lefel strategol a gweithredol yn eich cymuned leol? 

  3. A ydych chi’n angerddol ynghylch y Trydydd Sector a chefnogi a dylanwadu ar eich cymuned wirfoddoli leol? 

  4. A ydych chi’n unigolyn cynnes a gofalgar sy’n dangos cydnerthedd a brwdfrydedd? 

 

Os ydych chi’n credu fod gennych chi rywbeth i’w gynnig i ni ac am ganfod rhagor am eich swydd Prif Swyddog, yna edrychwch ar ein pecyn ymgeisio isod, os gwelwch yn dda. Os ydych chi’n dymuno cael trafodaeth anffurfiol am y swydd mae croeso i chi anfon neges e-bost at Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Sandra Donoghue – sandra@dvsc.co.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner dydd, ddydd Llun, 1 Mawrth 2021. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 8 Mawrth 2021. 

(Gwneir unrhyw benodiad yn ddarostyngedig i’r hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig, gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, derbyn geirdaon, gwirio cymwysterau a thrwydded yrru lân.) 

Yn y cyfamser, os ydych chi'n hoffi'r hyn yr ydym yn ei olygu, meddyliwch am wirfoddoli gyda ni a dod yn Cefnogwr CGGSDd.

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF