EIN SWYDDI GWAG

SWYDDI GWAG CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH

 

3 rôl gyffrous gyda CGGSDd!

Tair swydd newydd gyffrous yng Nghyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych! Rheolwr Cyllid (0.5 cyfatebol i amser llawn), Uwch Weinyddydd (0.6 cyfatebol i amser llawn) a Rheolwr Neuadd y Farchnad (amser llawn).

  • Ydych chi’n angerddol am y Trydydd Sector, gweithredu gwirfoddol a gwella cymunedau yn Sir Ddinbych?

  • Oes gennych chi brofiad o ddarparu gwasanaethau ansawdd uchel? 

  • Ydych chi’n unigolyn hynaws a gofalgar sydd hefyd yn gyfathrebwr gwych ac yn dangos brwdfrydedd a chydnerthedd yn eu gwaith? 

  • Ydych chi awydd ymuno â mudiad sy’n symud ymlaen yn egnïol mewn modd cadarnhaol?

 

Mae’n adeg gwych i ddod yn aelod o’r tîm llawn cymhelliant yng Nghyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, gydag arweinyddiaeth a chynllun newydd. 

Mae swydd y Rheolwr Cyllid (£29,055 - £30,756 cyfatebol i amser llawn) yn un 18.5 awr yr wythnos i reoli swyddogaeth gyllid Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, yn cynnwys cynhyrchu’r holl gyfrifon rheoli, llunio a rheoli cyllidebau a sicrhau cyflwyno adroddiadau i’r Comisiwn Elusennau a Thŷ’r Cwmnïau yn effeithiol ac amserol.  

Mae swydd yr Uwch Weinyddydd (£21,074 - £23,111 cyfatebol i amser llawn) yn un 22.5 awr yr wythnos i gefnogi ein tîm a datblygu systemau a gweithdrefnau newydd i alluogi twf effeithlon Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych.  

Mae swydd Rheolwr Neuadd y Farchnad (£26,470 - £28,211) yn un amser llawn fydd yn rheoli holl agweddau gweithredol prosiect menter gymdeithasol gyffrous Neuadd y Farchnad Rhuthun ar ei newydd wedd. 

Mae’r holl swyddi’n cynnig cynllun pensiwn gyda chyfraniad 8% hael gan y cyflogwr. Mae’r holl swyddi’n gytundebau parhaol, yn ddarostyngedig i gyllido’n parhau.    

Os ydych eisiau siarad am y rolau hyn, a chynlluniau CGGSDd ar gyfer y dyfodol, e-bostiwch Tom Barham, Prif Swyddog, ar tom@dvsc.co.uk

I wneud cais, bydd angen i chi anfon yr atodiadau canlynol at Tom Barham, Prif Swyddog CGGSDd: tom@dvsc.co.uk:

  • Eich CV

  • Datganiad personol o hyd at 2 ochr A4 yn amlinellu pam rydych yn credu y byddech chi'n wych ar gyfer y rôl

  • Ffurflen monitro recriwtio wedi’i llenwi

 

Ein nod fydd cysylltu gyda phawb sy’n ymgeisio i’ch hysbysu a ydych chi wedi eich rhoi ar y rhestr fer. Os ydych chi’n cyrraedd y rhestr fer byddwn yn amlinellu ein proses dethol ymgeisydd bryd hynny. 

Byddwn yn cynnal y broses hon yn electronig a bydd y cyfweliadau ar-lein

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Monday 6 Medi 9.00yb. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 20 Medi 2021.

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF