EIN SWYDDI GWAG

SWYDDI GWAG CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH

 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn recriwtio ar gyfer Cydlynydd Partneriaethau Lles i ddatblygu ein Gwasanaethau Lles. Mae’r disgrifiad swydd ynghyd â manyleb yr unigolyn, a ffurflen gais ar gael isod

Mae CGGSDd yn cynnal menter gymdeithasol ac mae’r holl swyddi yn y sefydliad yn ddarostyngedig i adolygiad cyllido blynyddol. 

 

Gellir gweld ein Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg yma. Gellir gweld y Matrics Sgiliau Cymraeg yma. Rydym ni’n ymdrechu i recriwtio siaradwyr Cymreg neu unigolion â lefel hyfedredd rhesymol yn y Gymraeg ac sy’n barod i ddysgu’r iaith 

 

Penodir yn ddarostyngedig i wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol. 

 

Anfonwch eich cais i office@dvsc.co.uk erbyn Dydd Llun 8 Chwefror 2021, fan bellaf, os gwelwch yn dda. Cynhelir cyfweliadau ar 16 Chwefror 2021. 

 

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swyddi hyn, mae croeso i chi gysylltu gyda Lisa Williams ar 01824 702 441

 

 

 

Yn y cyfamser, os ydych chi'n hoffi'r hyn yr ydym yn ei olygu, meddyliwch am wirfoddoli gyda ni a dod yn Cefnogwr CGGSDd.

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF

Elusen Gofrestredig 1054322                       Cwmni  cyfyngedig drwy warrant 3132487