EIN SWYDDI GWAG

SWYDD GWAG CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH

 

Rôl gyffrous yma yn CGGSDd!

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddog Cymorth Gwirfoddoli - rôl allweddol wrth gyflawni ein gwaith pwysig wrth gefnogi gwirfoddolwyr a gwirfoddoli ledled Sir Ddinbych.

 

Os ydych chi'n angerddol am y Drydedd Sector a gwirfoddoli yna gwnewch gais. Byddwch yn gweithio gyda thîm llawn cymhelliant ac angerdd, ac yn rheoli ystod o raglenni cyffrous fel Cyfeillion Digidol a Drysau Agored.

 

Swyddog Cymorth Gwirfoddoli (£19,819 - £21,074) rol llawn amser, 37 awr yr wythnos.

 

Mae’r holl swyddi’n cynnig cynllun pensiwn gyda chyfraniad 8% hael gan y cyflogwr. Mae’r holl swyddi’n gytundebau parhaol, yn ddarostyngedig i gyllido’n parhau.    

Os ydych eisiau siarad am y rolau hyn, a chynlluniau CGGSDd ar gyfer y dyfodol, e-bostiwch Tom Barham, Prif Swyddog, ar tom@dvsc.co.uk

I wneud cais, bydd angen i chi anfon yr atodiadau canlynol at Tom Barham, Prif Swyddog CGGSDd: tom@dvsc.co.uk:

  • Eich CV

  • Datganiad personol o hyd at 2 ochr A4 yn amlinellu pam rydych yn credu y byddech chi'n wych ar gyfer y rôl

  • Ffurflen monitro recriwtio wedi’i llenwi

 

Ein nod fydd cysylltu gyda phawb sy’n ymgeisio i’ch hysbysu a ydych wedi eich cynnwys ar y rhestr fer. Os ydych chi’n cyrraedd y rhestr fer byddwn yn amlinellu ein proses dethol ymgeisydd bryd hynny. 

Byddwn yn cynnal y broses hon yn electronig a bydd y cyfweliadau ar-lein

​​Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Monday 6 Rhagfyr 9.00yb. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 20 Rhagfyr 2021.

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF