EIN SWYDDI GWAG

SWYDDI GWAG CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH

 

2 rôl gyffrous gyda CGGSDd!

  • Ydych chi’n ymrwymo i wella lles cymunedau a phobl yn Sir Ddinbych, gan gynnwys pobl sy'n byw gyda Dementia?

  • Ydych chi'n angerddol am y Trydydd Sector, ein gwerthoedd a'n gallu i ddylanwadu a darparu gwasanaethau Lles rhagorol?

  • Oes gennych chi brofiad o ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth o ansawdd uchel i sefydliadau ac unigolion?

  • Ydych chi'n berson cynnes a gofalgar sy'n gyfathrebwr gwych ac sy'n dangos egni a gwytnwch yn eu gwaith?

  • Ydych chi am ymuno â sefydliad sy'n symud ymlaen gydag egni a phositifrwydd?

 

Rydym yn recriwtio Tîm Lles newydd yn CGGSDd, gyda dwy rôl barhaol newydd: Rheolwr Partneriaeth Lles a Swyddog Llesiant Cymunedol – Sir Ddinbych Dementia Ymwybodol.

Mae hwn yn amser gwych i ymuno â'r tîm yn CGGSDd, gyda thîm llawn cymhelliant ac arweinyddiaeth a chynllun newydd.

Mae'r Rheolwr Partneriaeth Lles yn rôl strategol, wedi'i hariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gyda'r nod o adeiladu rôl y Trydydd Sector yn Sir Ddinbych i gefnogi gwasanaethau a gweithgareddau Lles mewn partneriaeth â'r sector cyhoeddus a rhanddeiliaid eraill.

Mae Swyddog Llesiant Cymunedol – Sir Ddinbych Dementia Ymwybodol yn rôl a ariennir gan y Gronfa Gofal Integredig a fydd yn cefnogi datblygiad gwasanaethau, rhwydweithiau a chefnogaeth newydd i bobl sy'n byw gyda dementia yn Sir Ddinbych.

Mae'r ddwy yn swyddi parhaol (yn amodol ar gyllid parhaus)

Os ydych eisiau siarad am y rolau hyn, a chynlluniau CGGSDd ar gyfer y dyfodol, e-bostiwch Tom Barham, Prif Swyddog, ar tom@dvsc.co.uk

I wneud cais, bydd angen i chi anfon yr atodiadau canlynol at Tom Barham, Prif Swyddog CGGSDd: tom@dvsc.co.uk:

  • Eich CV

  • Datganiad personol o hyd at 2 ochr A4 yn amlinellu pam rydych yn credu y byddech chi'n wych ar gyfer y rôl

  • Ffurflen monitro recriwtio wedi’i llenwi

 

Ein nod fydd cysylltu gyda phawb sy’n ymgeisio i’ch hysbysu a ydych chi wedi eich rhoi ar y rhestr fer. Os ydych chi’n cyrraedd y rhestr fer byddwn yn amlinellu ein proses dethol ymgeisydd bryd hynny. 

Byddwn yn cynnal y broses hon yn electronig a bydd y cyfweliadau ar-lein

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner dydd, ddydd Gwener, 18 Mehefin 2021. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 28 Mehefin 2021. 

(Gwneir unrhyw benodiad yn ddarostyngedig i’r hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig, gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, derbyn geirdaon, gwirio cymwysterau a thrwydded yrru lân.) 

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF