EIN HYMDDIRIEDOLWYR

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn elusen ac yn gwmni. Mae ganddo isafswm o 3 lle ac uchafswm o 15 lle ar ei Fwrdd, gyda’r mwyafrif yn agored ar gyfer enwebiadau gan grwpiau sy’n aelodau. Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr/Cyfarwyddwyr yn gyfrifol am lywodraethu’r sefydliad, mewn partneriaeth gyda’r Prif Weithredwr. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn darparu gwasanaethau a chymorth da, yn rheoli ei gyllid yn ddarbodus, yn trin ei staff a’i wirfoddolwyr yn briodol ac yn cydymffurfio â’r gyfraith. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae’r Ymddiriedolwyr yn dod i gyfarfodydd ychwanegol ar gais i’r perwyl hynny. 

 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi bod ar daith wella ers 2016, dan arweinyddiaeth y Prif Weithredwr newydd yn cynnwys adolygu’r llywodraethiant mewn tri cham – y cyntaf yn canolbwyntio ar ddiweddaru’r Erthyglau Cymdeithasu, a rhoi terfyn amser ar benodiadau ymddiriedolwyr yn unol ag arfer dda; yr ail yn canolbwyntio ar gyflwyno strwythur gwneud penderfyniadau tryloyw, cyfrannol ac wedi’i lilinio yn cynnwys yr holl ymddiriedolwyr, wedi’i gefnogi gan hyfforddiant gloywi a phroses gynefino, a’r trydydd agwedd yn canolbwyntio ar reoli risgiau a chyflwyno cod ymddygiad i ymddiriedolwyr. Mae’r ffocws ar hyn o bryd ar gynllunio olyniaeth, a gwella safonau llywodraethu da ar sail model “gwell busnes fel arfer”. 

Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr bach ond wedi’i ffurfio’n berffaith hefyd yn cynorthwyo i lywio cyfeiriad strategol y sefydliad, gan gweithio mewn partneriaeth gyda’r Prif Weithredwr sy’n gyfrifol am arweinyddiaeth a rheoli. Mae’n rhaid i’n hymddiriedolwyr gadw at yr Erthyglau Cymdeithasu, dogfen lywodraethu’r elusen ac ymrwymo i God Ymddygiad Ymddiriedolwyr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. Rydym ni hefyd yn hyrwyddo arferion gorau i’n haelodau yn unol â’n hymrwymiad i gefnogi llywodraethu da. Mae Ymddiriedolwyr yn derbyn pecyn cynefino cynhwysfawr wrth ymuno gyda’r Bwrdd ac mae Ymddiriedolwyr hirhoedlog hefyd yn elwa o hyfforddiant atgoffa a gloywi. 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Ymddiriedolwyr, cysylltwch gyda Helen Wilkinson, Prif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn y lle cyntaf - helenw@dvsc.co.uk.

Sandra Donoghue

Owain Williams

Scott Jenkinson

Gavin Harris

Vanessa Gladman

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF