EIN HYMDDIRIEDOLWYR

Mae CGGSDd yn elusen ac yn gwmni. Mae ganddo o leiaf 3 ac uchafswm o 15 lle ar ei Fwrdd gyda'r mwyafrif yn agored i gael eu henwebu gan grwpiau sy'n aelodau. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am lywodraethu'r sefydliad mewn partneriaeth â'r Prif Swyddog. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod CGGSDd yn darparu gwasanaethau a chefnogaeth dda, yn rheoli ei gyllid yn ddarbodus, yn trin ei staff a'i wirfoddolwyr yn iawn ac yn cydymffurfio â'r gyfraith. Mae'r Bwrdd yn cyfarfod 4 gwaith y flwyddyn ac mae Ymddiriedolwyr yn mynychu cyfarfodydd ychwanegol ar gais.

Mae ein Bwrdd ymddiriedolwyr gwirfoddol yn helpu i arwain cyfeiriad strategol y sefydliad sy'n gweithio mewn partneriaeth â'r Prif Swyddog sy'n gyfrifol am arweinyddiaeth a rheolaeth. Rhaid i'n hymddiriedolwyr gadw at yr Erthyglau Cymdeithasu, dogfen lywodraethol yr elusen ac ymrwymo i Gôd Ymddygiad Ymddiriedolwyr CGGSDd yr ydym hefyd yn ei hyrwyddo fel arfer gorau i aelodau, yn unol â'n hymrwymiad i gefnogi llywodraethu da. Mae ymddiriedolwyr yn derbyn cyfnod sefydlu cynhwysfawr wrth ymuno â'r Bwrdd ac mae ymddiriedolwyr hirsefydlog hefyd yn elwa o hyfforddiant gloywi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn ymddiriedolwr, cysylltwch â Sandra Donoghue, Cadeirydd, Bwrdd Ymddiriedolwyr CGGSDd yn gyntaf ar sandra@dvsc.co.uk neu trwy ffonio 07748 528 505.

Ymddiriedolwyr Cyfredol:

Sandra Donoghue - Cadeirydd

Christopher Ruane - Is-gadeirydd

Gavin Harris

Y Gwir Anrhydeddus Syr David Hanson

Linzi Jones

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF