EIN PARTNERIAID

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector cyfan yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Ynddo ceir y pedwar Cyngor Gwirfoddol Sirol ar bymtheg a’r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Gwybodaeth CTSC

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, sy’n darparu’r ystod gyflawn o wasanaethau iechyd sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl a gwasanaethau ysbyty. Mae ganddo dair prif ysbyty ym Mangor, Bodelwyddan a Wrecsam a rhwydwaith o ysbytai cymuned, canolfannau iechyd, clinigau, unedau iechyd meddwl a safleoedd timau cymunedol. Mae’r Bwrdd Iechyd yn cydlynu gwaith 109 o feddygfeydd a gwasanaethau Gwasanaeth Iechyd Gwladol a ddarperir gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr yng ngogledd Cymru hefyd. 

Cyngor Sir Ddinbych yw’r Awdurdod Unedol ar gyfer Sir Ddinbych, sydd â phoblogaeth o 94,000. Mae’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau fel addysg, tai a gofal cymdeithasol a phennu’r dreth gyngor.  

A ydych chi am fod yn bartner hefyd a bod yn rhan o’n gwefan? Beth am ymuno gyda ni:

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF