DOD YN AELOD CGGSDd

Mae Aelodaeth CGGSDd yn am ddim I grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy'n gweithio ofewn Sir Ddinbych gydag incwm blynyddol lai na £50,000.Diffinnir

Manteision Aelodaeth CGGSDd
- Cymryd rhan yn Fforwm Aelodaeth Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (chwarterol)
- Cymryd rhan yn Rhwydwaith Gwirfoddoli Trydydd Sector Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (chwarterol), cymryd rhan yn Fforwm Anableddau Dysgu Sir Ddinbych bob yn ail fis a’r rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant
- Y gallu i weithredu fel arweinydd rhwydwaith yn y Grŵp Partneriaeth Trydydd Sector (cyfarfodydd ddwywaith y flwyddyn gyda Chyngor Sir Ddinbych, cyfarfodydd cynllunio bedair gwaith y flwyddyn)
- Y gallu i ddylanwadu ar ac ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a phartneriaid sector cyhoeddus trwy fforymau strategol
- Mynediad i wasanaeth Cymorth i’r Sector Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych am wybodaeth a chyngor ar arferion gorau gwirfoddoli, cyllido, llywodraethu, datblygu’r mudiad, dylanwadu ac ymgysylltu
- Cymryd rhan yn nigwyddiadau a gweithgareddau Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, yn cynnwys cymorthfeydd am ddim sy’n rhoi cyngor am ffynonellau cyllid
- Ffioedd hyfforddiant gostyngol
- Ffioedd gostyngol am logi ystafell a gwasanaethau llungopïo ac argraffu
- Cyfle i ddefnyddio offer ar fenthyg am ffi bychan
- Hyrwyddo a marchnata trwy’r cyfryngau cymdeithasol
- Y gallu i gymryd rhan yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych a bod
yn rhan o lywodraethu’r sefydliad a siapio ei gyfeiriad strategol

Strwythur Ffioedd Aelodau

FFURFLEN TALIAD

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF