RYDYM YN CEFNOGI

LLES UNIGOLION A

CHYMUNED

MEDDWL AM EICH IECHYD

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn cefnogi’r agenda Llesiant leol a chenedlaethol trwy gefnogi a hyrwyddo gwaith Llywiwyr y Gymuned a’r digwyddiadau Pwyntiau Siarad yn y gymuned. Rydym ni hefyd yn gweithio gydag unigolion i wella eu llesiant trwy hyrwyddo manteision gwirfoddoli yn unol â’r 5 ffordd tuag at les a darparu cymorth ychwanegol i’r rhai ag Anghenion Cymorth Ychwanegol lle bo angen i’w galluogi i gael hyder wrth wirfoddoli.  

5 FFORDD AT LES

Pum ffordd at Les

Mae’r camau isod wedi eu hymchwilio a’u datblygu gan y New Economics Foundation. Y 5 cam yw:

  • Cysylltu

  • Bod yn fywiog

  • Bod yn sylwgar

  • Dal ati i ddysgu

  • Rhoi

Os hoffech ddarganfod mwy, cliciwch y ddolen hon ar gyfer PDF

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF