Llywodraethu da

 

Mae llywodraethu da angen ymddiriedolwyr gwybodus a gweithredol.

 

Gall Cymorth Sector DVSC ddarparu gwybodaeth a chyngor, hyfforddiant i helpu i sicrhau bod eich sefydliad yn cael ei lywodraethu'n effeithiol. Mae hyn yn cynnwys:

 

Mynediad i'n hystafell ar-lein o daflenni gwybodaeth sy'n darparu cyngor ac arweiniad i ymddiriedolwyr

Adroddiadau a dogfennau defnyddiol eraill gan CGGSDd

 

Mynediad i'n Hadolygiad Llywodraethu ac Adnewyddu sesiwn dysgu adlewyrchol hanner diwrnod - cofrestrwch eich diddordeb trwy sectorauupport@dvsc.co.uk

 

Dysgu a Datblygiad

 

Mae CGGSDd yn darparu ystod o gyrsiau hyfforddi o safon uchel, sy'n bris cystadleuol trwy gydol y flwyddyn ac yn anelu at ddiwallu anghenion hyfforddi aelodau CGGSDd, gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol lleol, rhanbarthol a chenedlaethol gyda phresenoldeb yn Sir Ddinbych yn cwmpasu ein pedair maes gwasanaeth allweddol a mwy!

 

Rydym yn cydweithio'n agos â Chynghorau Gwirfoddol Sirol Gogledd Cymru lle bo hynny'n bosibl fel rhan o ddatblygu a gwella sgiliau sector, gan alluogi aelodau'r gymuned i ddatblygu sgiliau er budd eu mudiadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr.

 

Rydym yn ennill incwm trwy ddarparu cyrsiau hyfforddiant wedi'u teilwra ar gais aelodau unigol neu bartneriaid. Cysylltwch â ni - sectorsupport@dvsc.co.uk - os oes angen hyfforddiant gennych a hoffai meddwl wybod mwy.

 

Rydym yn cynnig cyfraddau gwahanol ar gyfer sefydliadau'r trydydd sector a sefydliadau sector cyhoeddus.

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF