RYDYM WEDI EIN LLEOLI YN RHUTHUN, AC RYDYM YN GWEITHIO DRWY SIR DDINBYCH

Mae'n hawdd cysylltu â ni. Mae aelodau tîm CGGSDd ar gael yn y swyddfa y rhan fwyaf o ddyddiau os hoffech chi ddod i mewn, gofynnwch i'n cyngor neu e-bostiwch y person y mae angen i chi siarad â nhw a byddwn yn dychwelyd atoch cyn gynted ag y bo modd.

Helen Wilkson

Prif Weithredwr

01824 709324

Lisa Williams

Head of Pennaeth Gwirfoddoli, Lles a Chymorth y Sector

01824 709317

Damon Jones

Cefnogaeth gweinyddol  ar gyfer Aelodaeth a Busnes

01824 709321

Gerry

Frobisher

Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Lles - Arweinydd Ieuenctid

01824 709319

Louisa

Swyddog Cymorth Cynhwysiant Gweithredol

01824 709323

Phil Davies

Gwirfoddolwr

Clare Evans

Cymhorthydd Gweinyddol – Prosiect Cynhwysiant Gweithredol

01824 709310

Debbie Neale

Swyddog datblygu menter

01824 702441

Emma Gray

Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Lles – Arweinydd Cynhwysiant Gweithgar

01824 709320

Veronica Williams

Cadwwr Llyfr

01824 709327

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd LLUN - DYDD IAU

08:30 AM - 04:30 PM

DYDD GWENER

8:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun,

LL15 1AF

August 28, 2019

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn recriwtio i swydd newydd ar hyn o bryd. Mae’n adeg cyffrous i ymuno â’r sefydliad a chyfrannu at ddatblygu ei fentrau. Mae pob swydd yn swydd amser llawn. 

Arweinydd Llesiant – Llawn amser

Mae’r disgrifiadau swydd gyda manyleb yr unigolyn a’r ffurflenni cais ynghlwm ac ar gael ar ein gwefan, y dudalen Gweithio gyda ni.

Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n...

August 21, 2019

I nodi ddechrau Wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, dathliad blynyddol diwylliant ac iaith Cymru, mae CGGSDd yn rhoi rhagolwg craff i chi o'r cynnydd a wnaed yn eu Datganiad a Chynllun Weithredu’r Iaith Gymraeg.

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi derbyn arweiniad gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg am dair blynedd i wella cynnig dwyieithog y sefydliad.

Eglura Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd: “Bob blwyddyn...

August 21, 2019


 

Fel rhan o ymgysylltu gyda’n haelodau rydym yn cynyrchu bwletin rheolaidd #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn cwmpasu pynciau fel: newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau lleol; gwybodaeth am wirfoddoli; storiâu gwirfoddolwyr a’r ffyrdd y medrwch chi ymgysylltu gyda ni er mwyn i’ch llais gael ei glywed.


Gweler isod bip o'r hyn sydd wedi'i gynnwys.

Os hoffech ddarllen y bwletin yn llawn cliciwch yma

#ElusenFach #EffaithMawr

Yn ystod W...

Please reload

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

Elusen Gofrestredig 1054322                       Cwmni  cyfyngedig drwy warrant 3132487