EIN GWASANAETHAU

Rydym ni’n rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru; rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru. Rydym ni’n darparu Cymorth Trydydd Sector yn Sir Ddinbych ar draws pedair colofn weithredu – gwirfoddoli, cyllido cynaliadwy, llywodraethu da a dylanwadu ac ymgysylltu, diolch i gyllid craidd gan Lywodraeth Cymru. 

Rydym ni hefyd yn cyflawni cytundebau lefel gwasanaeth ar ran cyllidwyr sector cyhoeddus eraill yng nghyswllt iechyd, gofal cymdeithasol a lles, a datblygu mentrau ac mae gennym ni arbenigedd sylweddol mewn ymgyrchoedd ymgysylltu â’r cyhoedd, a chymorth rhagweithiol i’r sector yn gysylltiedig â dosbarthu cronfeydd grant – cael yr arian allan i grwpiau gwirfoddol a chymunedol a mudiadau trydydd sector i alluogi #GwirfoddolwyrSirDdinbych i barhau i wneud gwaith gwych. 

O fentrau ar raddfa fechan fel ein hymgyrchoedd #Ymwybyddiaeth Awtisitaeth neu ddosbarthu cronfeydd grant y Gronfa Gofal Canolraddol i’r trydydd sector ar draws gogledd Cymru, mae gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych fodel darparu gwasanaethau wedi’i brofi, sy’n cael effaith sylweddol, ac a dderbyniwyd yn dda gan gyllidwyr a’r grwpiau gwirfoddol a chymunedol a mudiadau trydydd sector sy’n elwa o’n cefnogaeth ni. 

"Dyma'r tro cyntaf i'n Partneriaeth Ranbarthol allu darparu swm mor fawr o'r Gronfa Gofal Canolraddol yn unig ar gyfer mentrau dan arweiniad y trydydd sector, ac nid ydym wedi cael ein siomi gyda'r ymatebion. Bu'n bositif iawn i weld sefydliadau / grwpiau o bob maint yn manteisio ar y cyfle ariannu. Mae'n ein hatgoffa bod y trydydd sector yn arloesol, yn amrywiol ac yn gymhellol. Bydd y prosiectau a gymeradwywyd hyd yma yn elwa ar lawer o unigolion ag anableddau dysgu neu anghenion cymhleth, gan gynnwys eu teuluoedd a'u gofalwyr, ledled Cymuned Gogledd Cymru. Rwy'n annog unrhyw grŵp o'r trydydd sector i gysylltu â CGGSDd i gael gwybod mwy am y cyfleoedd ariannu yn eich ardal chi. "

 

Nicola Stubbins, CYFARFOD BRIFOL AC ARIAN A BRIFOL I #AAW

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF