GRŴP PARTNERIAETH Y TRYDYDD SECTOR

Mae CGGSDd yn hwyluso ac yn cefnogi gwaith Grŵp Partneriaeth y Trydydd Sector.

 

Gwahoddwyd gwahoddiadau o ddiddordeb i fod yn aelodau o'r Grŵp ym mis Ionawr 2018 gydag arweinwyr rhwydwaith wedi'u penodi ym mis Ebrill 2018. Mae'r rolau'n wirfoddol a gall arweinwyr rhwydweithio eistedd ar y Grŵp am dair blynedd ar ôl hynny bydd proses mynegiant o ddiddordeb arall.

 

Nod y grŵp yw ennyn diddordeb y Cyngor a phartneriaid eraill ar flaenoriaethau strategol allweddol sy'n seiliedig ar drafodaethau a gwybodaeth a gasglwyd trwy rwydweithiau a Fforymau aelodau CGGSDd.

 

Mae ymgysylltiad rhwng Grwp Partneriaeth y Trydydd Sector a'r Cyngor wedi'i ategu gan Compact y Trydydd Sector sy'n caniatáu cyswllt rheolaidd rhwng arweinwyr rhwydwaith o'r trydydd sector yn Sir Ddinbych i ddylanwadu ar ac ymgysylltu â Chyngor Sir Ddinbych ar fuddiannau'r sector a'n hegwyddorion a'u hamcanion a rennir. Disgwylir i'r Grŵp gwrdd â'r Cyngor dair gwaith y flwyddyn. Mae aelodau Grwp Cyswllt Trydydd Sector y Cyngor i'w gweld yma.

 

Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth bellach wrth i waith y Grŵp fynd rhagddo ac adborth trwy ein rhwydweithiau a'n sianeli cyfathrebu. Tanysgrifio os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf.

 

Aelodau Grŵp Partneriaeth y Trydydd Sector

Helen Wilkinson - Cadeirydd y GPTS

 

Fe gafodd Helen ei magu yng Ngogledd Cymru ac mae wedi gweithio ym maes polisi cyhoeddus, cyfathrebu a mentergarwch cymdeithasol ar lefel cyfarwyddwr am bron i dri degawd gydag ystod eang o sefydliadau. Yn 2010, dychwelodd Helen i Ogledd Cymru, a ymunodd â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn arwain polisi a dylanwadu ar waith y sefydliad gyda ffocws penodol ar wrthdlodi, a Rhaglenni Ewropeaidd. Bu'n aelod o fforymau strategol Llywodraeth Cymru allweddol sy'n adrodd i Weinidogion Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ei Grŵp Cynghori ar Gyllideb ar Gydraddoldeb, y Bwrdd Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Grŵp Rhanddeiliaid Hawliau Dynol, a'r Panel Adfywio Cenedlaethol.

 

Daeth Helen yn Brif Weithredwr Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn 2016 ac fe'i penodwyd i Bwyllgor Cymru'r Gronfa Loteri Fawr ym mis Chwefror 2018. Mae eiriolwr angerddol y trydydd sector, a thrafodaethau cymunedol, mae Helen yn falch iawn o fod yn cadeirio Grŵp Partneriaeth y Trydydd Sector, a hwyluso ei gysylltiad â Chyngor Sir Ddinbych a phartneriaid gwasanaeth cyhoeddus eraill. Mae'n edrych ymlaen at weithio gydag arweinwyr y rhwydwaith, ac aelodau, i ymgysylltu a dylanwadu ar bartneriaid ar faterion sy'n peri pryder i'r sector a blaenoriaethau a rennir.

Lesley Powell - Arweinydd Rhwydwaith ar Mynd i'r Afael â Thlodi a Chynhwysiant Cymdeithasol

 

Mae Lesley wedi gweithio yn y 3ydd sector ers dros 25 mlynedd a dechreuodd fel gwirfoddolwr gyda Chyngor Ar Bopeth De Sir Ddinbych cyn dod yn Brif Weithredwr Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn y pen draw. Mae Lesley wedi byw yn Sir Ddinbych am y rhan fwyaf o'i bywyd, ac mae hi'n adnabod y sir yn dda. Bydd ei rhwydwaith o gysylltiadau personol sy'n ymestyn ar draws y sir a'i phrofiad ar draws nifer o rolau o fewn y sector gwirfoddol o werth mawr i'r Grŵp.

Sue Wright - Arweinydd Rhwydwaith ar Iechyd a Lles

 

Rôl swydd fwyaf diweddar Sue oedd rheoli rhaglen a gyllidir gan Comic Relief yn Age Connects, Gogledd Cymru a oedd yn gweithio gyda phreswylwyr mewn cartrefi gofal ledled Sir Ddinbych, Conwy a Gwynedd. Mae gan Sue brofiad dros 30 mlynedd o gymorth i eraill, boed hynny trwy ei gwaith gyda Age Connects a Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych ymhlith eraill yn ogystal â'i gwaith fel Hyrwyddwr Dementia a Chadeirydd Grŵp Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych. Mae profiad a gwybodaeth Sue yn y maes hwn yn ei gwneud hi'n ased gwirioneddol i'r grŵp ac rydym yn ddiolchgar ei chael hi fel ein Arweinydd Rhwydwaith ar Iechyd a Lles. Sue yw cynrychiolydd y trydydd sector ar Bwyllgor Sir Ddinbych Cyngor Iechyd Cymuned.

Lindsey Haveland - Arweinydd Rhwydwaith ar Wirfoddoli a Chymunedau Gwydn

 

Mae Lindsey wedi gweithio yn y Trydydd Sector ers nifer o flynyddoedd, fel gweithiwr ieuenctid, fel Swyddog Cyswllt Plant a Phobl Ifanc ac yna fel Hwylusydd Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles ar gyfer CGGSDd, cyn ymuno â'r Gymdeithas Cludiant Cymunedol ac yn fwy diweddar Y Groes Goch Brydeinig. Fel aelod o rwydweithiau amrywiol, gan gynnwys bod yn aelod sylfaenydd o'r Rhwydwaith Cydgynhyrchu ac yn aelod o Rwydwaith Clymblaid Cydraddoldeb a Hawliau Dynol WCVA a Iechyd y Cyhoedd Cymru, mae gan Lindsey fynediad i ystod o rwydweithiau sy'n gallu cefnogi ei rôl fel Rhwydwaith Arwain ar Wirfoddoli a Chymunedau Gwydn Adeiladu a'r Grŵp cyfan.

Josephine Wynne-Eyton - Arweinydd Rhwydwaith ar Blant a Phobl Ifanc

 

Roedd profiad cynnar Jo ym Manceinion fel Swyddog Ieuenctid ar gyfer GMPTE (Gweithrediaeth Trafnidiaeth Teithwyr Greater Manchester, lle bu'n gweithio ar draws y deg ardal ym Manceinion Fawr, gan ddatblygu partneriaethau gyda sefydliadau statudol a thrydydd sector. Yn dilyn hyn, roedd ei rôl Cydlynydd Rhanbarth lle'r oedd hi rheoli a chreu cysylltiadau strategol allweddol o fewn ardaloedd Manceinion Fawr ac yn eistedd ar Fyrddau Partneriaeth Strategol Lleol.

 

Mae Jo wedi sefydlu elusen yn ddiweddar, Gweithdy Dinbych. Gan ddefnyddio ei hyfforddiant proffesiynol wrth weithredu, mae Gweithdy Dinbych wedi rhoi cyfle i Jo weithio a chynllunio gweithgareddau gydag amrywiaeth eang o bobl ifanc a phlant ag anghenion amrywiol ac sy'n wynebu heriau sylweddol yn eu bywydau. 

 

Un rheswm allweddol pam y gwnaeth Jo gais am y rôl hon yw datblygu rhwydwaith a all gefnogi sefydliadau fel rhai sy'n gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc ac rydym yn ddiolchgar iawn i gael brwdfrydedd ac ymroddiad Jo i helpu eraill, yn cyd-fynd â'i phrofiad mewn amrywiaeth o sectorau, sy'n ei gwneud hi'n wych i'r grŵp fel Arweinydd Rhwydwaith ar Blant a Phobl Ifanc.

Geoff Stevenson - Arweinydd Rhwydwaith ar Fentrau Cymdeithasol

 

Mae gan Geoff brofiad un ar bymtheg mlynedd mewn ymyriadau menter gymdeithasol - cychwyniadau, cofrestru cwmni, llywodraethu, hyfforddi Bwrdd, cyllid a mentora - ac mae'n hyfforddwr gweithdy menter cymwys trwy ILM, ar ôl datblygu a chyflwyno hyfforddiant mewn llywodraethu mentrau cymdeithasol a ffurf gyfreithiol. Yn ogystal â Gwobr EDI mewn Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes a Gwobr BTEC mewn Menter Gymdeithasol a Chymunedol, mae Geoff ar hyn o bryd yn cefnogi cwmnïau cymdeithasol sy'n gweithio mewn hyfforddiant awtistiaeth ac addysg, anableddau dysgu, ac wrth ddatblygu cymunedol. Bydd cyfoeth o wybodaeth a phrofiad Geoff yn help mawr i'r grŵp ac o ddefnydd mawr yn ei rôl fel Arweinydd Rhwydwaith ar Fentrau Cymdeithasol. Mae hefyd yn Fentor ar gyfer rhaglen Atebion Menter Cymru DTA i fuddiolwyr yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym yn dal i dderbyn Mynegiadau o Ddiddordeb ar gyfer y meysydd canlynol:

- Yr Iaith Gymraeg a Chydraddoldebau

- Tai ac Adfywio

- Datblygu cynaliadwy

 

I wneud Mynegiad o Ddiddordeb yn un o'r swyddi arweiniol rhwydwaith uchod, cwblhewch y ffurflen Mynegi Buddiannau, y gellir ei ganfod trwy glicio ar y botwm isod, a'i hanfon at office@dvsc.co.uk

 

Am ragor o wybodaeth a thrafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Helen Wilkinson, helenw@dvsc.co.uk neu ffoniwch hi ar 07713 997 075.

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

DEWCH YN GEFNOWGR

Helo eto … … hoffem ofyn ffafr i chi heddiw. Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth ac mae eu hangen fwy nag erioed. 

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn derbyn cyllid craidd gan Lywodraeth Cymru ond mae angen i ni godi mwy o arian fel y medrwn ni barhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector – p’un ai ydych chi’n wirfoddolwr, grŵp gwirfoddol neu gymunedol neu’r fudiad trydydd sector. 

Medrwn ddarparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau ac rydym ni am gadw ein gwasanaethau mor hygyrch ag y bo modd, a chyrraedd gymaint o grwpiau ag y bo modd. Felly rydym ni’n meddwl ei bod yn deg gofyn i bobl sy’n ymweld â ni’n aml am eu cymorth – os ydyn nhw’n teimlo eu bod yn medru rhoi’r cymorth hwnnw.

 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi yn hyn oherwydd ein bod yn credu bod darparu cymorth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned, elusennau, mentrau cymdeithasol a chwmnïau budd cymunedol yn gorfod bod wrth galon yr hyn rydym ni’n ei wneud. Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n gredu ynddo, ac eisiau cynorthwyo i’w gefnogi, byddai ein dyfodol yn llawer sicrach. 

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF