YMUNWCH  MUDIAD 

AR GYFER CREU NEWID

I SIR DDINBYCH

Sylwer bod y safle hwn yn dal i gael ei adeiladu ac felly efallai bod gwybodaeth ar goll.

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth a newyddion diweddaraf gan CGGSDd, ewch i'n gwefan Saesneg hefyd.

Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir. Os oes rhywfaint o wybodaeth yr hoffech ei gael yn Gymraeg sydd eto i'w ychwanegu, cysylltwch â ni.

Gwirfoddolwyr, gweithredu gwirfoddol a chymunedol a’r trydydd sector sydd wrth graidd creu cymunedau mwy cynaliadwy a chydnerth.   

O ganlyniad mae angen cymorth a chefnogaeth i’r sector fwyfwy heddiw nag erioed fel y medrwn ni ymgysylltu, galluogi a grymuso unigolion, grwpiau a mudiadau i gyflawni eu potensial a photensial y cymunedau y maen nhw’n rhan ohonyn nhw. 

Dyma lle mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn berthnasol. 

Fel elusen yn gweithredu ers 1996, ein haelodau sydd wrth graidd yr hyn rydym ni’n ei wneud.   

Ein cenhadaeth yw darparu cymorth rhagorol i wirfoddolwyr, mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a’r trydydd sector a bod yn llais dylanwadol yn Sir Ddinbych. 

Nod ein tîm bach ymroddedig yw cael gymaint o effaith ag y bo modd gyda’r adnoddau sydd gennym ni.   ​

Fel elusen rydym ni’n annibynnol o’r llywodraeth (lleol a chenedlaethol) a sefydliadau sector cyhoeddus ac felly byddwn yn rhoi anghenion a buddiannau #GwirfoddolwyrSirDdinbych a’r trydydd sector yn Sir Ddinbych yn gyntaf bob amser. 

Golyga hyn y byddwn ni’n herio ein partneriaid sector cyhoeddus a’r llywodraeth o dro i dro i rannu grym ac adnoddau, fel ein bod ni’n cael ein galluogi i fod yn rhan o’r datrysiad fel partneriaid cydradd a werthfawrogir. 

Mae ein gwasanaeth Cymorth i’r Sector yn defnyddio adnoddau’n ddwys, ond rydym ni’n buddsoddi ynddo gan ein bod ni’n credu mewn darparu cymorth a chefnogaeth i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, elusennau, a chwmnïau menter gymdeithasol a budd cymunedol ac mai dyma’r allwedd i greu cymunedau cydnerth. 

Rydym ni’n darparu cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymuned a mudiadau’r trydydd sector fel rhan o’r buddion i aelodau ac rydym ni am gadw’r gwasanaeth mor hygyrch ag y medrwn, a chyrraedd gymaint o bobl ag y bo modd. Dyna pam ein bod ni’n cynnig aelodaeth AM DDIM i wirfoddolwyr, grwpiau gwirfoddol a chymunedol a mudiadau trydydd sector sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych gydag incwm blynyddol o lai na £50,000. Er mwyn darllen am ein Strwythur Ffioedd ar sail trosiant a’n gwahanol fathau o randdeiliaid cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Yn rhan o hyn rydym ni’n gofyn i’n partneriaid – sefydliadau sector cyhoeddus a busnesau sy’n gweithredu yn Sir Ddinbych – i dalu ychydig mwy. Credwn bod y dull yma’n decach – ac mae’n caniatáu i ni roi’r cymorth a’r gefnogaeth i’r rhai sydd ei angen fwyaf. 

Ni fyddem yn medru bodoli heb gyllid craidd gan Lywodraeth Cymru. 

Felly, wrth edrych i’r dyfodol, mae angen i ni ganolbwyntio ar ddatblygu ein mentrau ein hunain, codi rhagor o arian a sicrhau mwy o gytundebau lefel gwasanaeth gyda sefydliadau trydydd sector a busnesau fel y medrwn ni wella ein cynaliadwyedd ein hunain a pharhau i ddarparu cymorth rhagorol i’r sector. 

Os ydych chi’n hoffi’r hyn rydym ni’n geisio ei wneud, ymunwch gyda ni i greu ymgyrch dros newid yn Sir Ddinbych. 

August 28, 2019

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn recriwtio i swydd newydd ar hyn o bryd. Mae’n adeg cyffrous i ymuno â’r sefydliad a chyfrannu at ddatblygu ei fentrau. Mae pob swydd yn swydd amser llawn. 

Arweinydd Llesiant – Llawn amser

Mae’r disgrifiadau swydd gyda manyleb yr unigolyn a’r ffurflenni cais ynghlwm ac ar gael ar ein gwefan, y dudalen Gweithio gyda ni.

Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n...

August 21, 2019

I nodi ddechrau Wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol, dathliad blynyddol diwylliant ac iaith Cymru, mae CGGSDd yn rhoi rhagolwg craff i chi o'r cynnydd a wnaed yn eu Datganiad a Chynllun Weithredu’r Iaith Gymraeg.

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych wedi derbyn arweiniad gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg am dair blynedd i wella cynnig dwyieithog y sefydliad.

Eglura Helen Wilkinson, Prif Weithredwr CGGSDd: “Bob blwyddyn...

August 21, 2019


 

Fel rhan o ymgysylltu gyda’n haelodau rydym yn cynyrchu bwletin rheolaidd #GwirfoddolwyrSirDdinbych yn cwmpasu pynciau fel: newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau lleol; gwybodaeth am wirfoddoli; storiâu gwirfoddolwyr a’r ffyrdd y medrwch chi ymgysylltu gyda ni er mwyn i’ch llais gael ei glywed.


Gweler isod bip o'r hyn sydd wedi'i gynnwys.

Os hoffech ddarllen y bwletin yn llawn cliciwch yma

#ElusenFach #EffaithMawr

Yn ystod W...

May 10, 2019


 

Fel rhan o'n hymrwymiad i ddylanwadu ac ymgysylltu, rydym yn rhannu'r wybodaeth isod gyda chi.

Os ydych chi'n credu bod hwn yn faes blaenoriaeth ar gyfer trafodaeth bellach yn un o gyfarfodydd rhwydwaith neu Fforwm Aelodaeth DVSC, rhowch wybod i ni

Gŵyl cynnwys ac ymgysylltu â’r cyhoedd mewn ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol 

Dydych chi ddim yn fochyn gini 

Ffurflen gais stondinau arddangos 

Beth ydyw? 

Am y tro cyntaf erioed,...

May 8, 2019


 

Fel rhan o'n hymrwymiad i ddylanwadu ac ymgysylltu, rydym yn rhannu'r wybodaeth isod gyda chi.

Os ydych chi'n credu bod hwn yn faes blaenoriaeth ar gyfer trafodaeth bellach yn un o gyfarfodydd rhwydwaith neu Fforwm Aelodaeth DVSC, rhowch wybod i ni

Creu Gweledigaeth Gyda'n Gilydd – beth y gall mentrau cymdeithasol ei wneud i Gymru?


 Mae ar Gymru angen sector mentrau cymdeithasol cryf er mwyn mynd i'r afael â heriau'r degawd n...

Please reload

Rhannu'r dudalen hon?

Os ydych chi'n dod o hyd i'r dudalen hon yn ddiddorol, beth am ei rannu gyda'ch ffrindiau?

01824 702441

ORIAU AGOR

Dydd Llun - Dydd Iau

08:30 AM - 04:30 PM

Dydd Gwener

08:30 AM - 04:00 PM

CYFEIRIAD

Canolfan Naylor Leyland

Stryd y Ffynnon,

Rhuthun, LL15 1AF

Elusen Gofrestredig 1054322                       Cwmni  cyfyngedig drwy warrant 3132487